אתר אינטרנט זה נמצא בבעלות חברת אוניל מערכות בע”מ (להלן: “החברה”) ומופעל על ידי חברה זו. אנו בחברת אוניל מערכות בע”מ מודעים לחשש המובע על ידי מבקרים רבים באתר שלנו, בנוגע למידע שהם מספקים ובשימוש שאנו עושים במידע זה. לפיכך, פיתחנו מדיניות פרטיות המטפלת בחששות אלה.

המדיניות שלנו

באתר שלנו, אין אנו אוספים מידע מזהה ופרטים אישיים מאנשים, אלא אם מידע זה מסופק לנו מרצונם החופשי ותוך ידיעה ברורה. רוב התכונות של האתר שלנו מחייבות אותך להסכים במפורש לספק לנו את המידע המזהה, דוגמת בקשה להיכלל ברשימת הדיוור שלנו ואנו עשויים ליצור עמך קשר מעת לעת בהתאם לכל דין. רוב תכונות האתר שלנו המחייבות את חתימתך או הסכמתך כדי להשתמש בהן, נועדו כדי לאפשר לנו להשתמש במידע זה לאחר קבלת חתימתך או הסכמתך כדי לספק לך את המידע או השירותים שביקשת. עם זאת, בגלל היקף הבקשות שאנו מקבלים, ייתכן וניתן את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני או מען הדואר שלך לחברה מבצעת או למפיץ של מוצרינו. הם יספקו לך בשמנו את המידע או את המוצרים שהתעניינת בהם. האתר שלנו מכיל לפעמים הודעות בנוגע להגרלות או לאופן אחר של קידום מכירות שאנו מנהלים ואנו עשויים להרשות לך, במקרים מסוימים, לרשום את השתתפותך באופן אלקטרוני. במקרה כזה, אנו נשתמש במידע שסיפקת, כדי לנהל את קידום המכירות )למשל, להתקשר אליך במקרה שזכית.

ילדים

באם הנך קטין, עליך לקבל את הסכמת הוריך לכניסה לאתר שלנו לפני שתמציא לנו את שמך, כתובתך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

“עוגיות”

בדומה לחברות רבות אחרות ,אנו מפעילים לעתים את טכנולוגיית ה”עוגיות” באתר האינטרנט שלנו. עוגיות אלה מאוחסנות במחשב שלך על ידי הדפדפן שלך. בעת הכניסה לאתר שלנו, עוגייה זו מודיעה לנו באם ביקרת קודם באתר שלנו או שזהו ביקורך הראשון. העוגייה אינה אוספת מידע אישי עליך ואינה מספקת לנו דרך להתקשר אליך. העוגייה גם אינה מוציאה מידע כלשהו מהמחשב שלך. אנו נעזרים בעוגייה כדי לזהות פרסומים באתר שעניינו אותך ביותר. כדי שנוכל לספק לך מידע נוסף שאולי יעניין אותך. : https://support.microsoft.com/he-il/help/17442/windows-internet- הבאה לכתובת היכנס אנא, ממחשבך” עוגיות “להסיר בכדי  cookies-manage-delete-explorer תוכל למצוא מסמכי עזרה שימושיים, איתם תוכל להסיר את ה “עוגיות” על ידי שימוש בבר הניווט העליון של הדפדפן.

המחויבות שלנו להגנת הפרטיות

אנו יודעים שפרטיותך חשובה ומכבדים אותה. אנחנו מחויבים להבטיח ולשמור את המידע והפרטיים האישיים המועברים אלינו ע”י משתמשי האתר בהתאם למפורט. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר מדיניות זאת מתייחסת באופן שווה לשני המינים ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות התאמות, שנויים או עדכונים למדיניות שמירת הפרטיות הזו בכל עת. אנא בדוק מעת לעת את מדיניות שמירת הפרטיות הזו לגבי שנויים ועדכונים. מתוך הכרה בחשיבות נושא הפרטיות, נשמח לקבל הצעות לשיפור בנושאהמידע שאנו אוספים במסגרת השימוש באתר או הרישום לאתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, הנך עשוי להתבקש למסור לחברה פרטים אודותיך, לרבות שםכתובת דוא”ל, מספר טלפון ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לחברה, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתךכמו כן, בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך באתר, פרטי ציוד הקצה באמצעותו תשתמש באתר, מזהים דיגיטליים שלך (דוגמת כתובת ה-IP שלך, כתובת ה-MAC ,מס‘  IMEI וכדומה), מיקומך, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך ועוד המידע שהחברה אוספת עליך יישמר במאגר המידע במאגר המידע של אוניל מערכות בע”מ (מספר מאגר להשלים) בכפוף לכל דין.

השימוש במידע

השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את האתר והשירותים המוצעים בו; (ב) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) לצורך שליחתם של דברי דואר ודפוס, לרבות הצעות מסחריות מטעם החברה או שותפיה העסקיים, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל דברי דואר כאמור; (ה) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלך; ו-(ו) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש או במדיניות פרטיות זוהעברת מידע לצדדים שלישיים הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) לנותני שירותים של החברה, על מנת שהחברה תוכל להעניק לך את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף 0 לעיל; (ב לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת בנפרד למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות כל דין; )ג( במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; )ד( אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה; (ה) במקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; ו-(ו) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, או בכל מידע אשר אינו מזהה אותך באופן אישיהנתונים והמידע שנמסרו לחברה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה – כנדרש לפי דיןלתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

משלוח דברי פרסומת ופניות דיוור

החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל הצרכן באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות הודעת SMS ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה בהתאם לכל דין, ו/או באמצעי פרסום במדיה החברתית ובאמצעי פרסום דיגיטליים שונים, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו תהא החברה רשאית להעביר לצרכן מידע כלשהו על החברה ו/או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי באמצעותה. החברה תאפשר לצרכן להיגרע בכל עת מרשימת הדיוור – בהתאם להוראות הדין.

עיון במוצרים המופקים באתר אנו מודעים לעובדה שמוצרים אשר נשלחים לנו להפקה כוללים תמונות. ככלל שיטות העבודה המיושמות באתר אינן דורשות צפייה בחומר הנשלח להפקה למעט הצוות שמייצר את מוצרים בפועל. צפייה בקבצי ההזמנה נעשית שלא ע”י הצוות המייצר רק במקרה של תקלה ו/או חשש לתקלה המחייב התערבות כאמור. יתכן אוניל מערכות בע”מ תאפשר ללקוחותיה לפרסם באמצעות האתר חומרים ו/או מוצרים שהוכנו ע”י הגולש עצמובמקרה כזה תופיע תיבת אזהרה בה תתבקש מראש לאשר פרסום של חומר שנערך על ידך

אתרים אחרים

האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים או מופעלים על ידי החברה או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהםולא לתנאי הפרטיות של החברה.

מדיניות אבטחה

הסודיות של נתוני לקוחותינו היא בעלת חשיבות עליונה עבורנו. באוניל מערכות בע”מ מיושמים אמצעי אבטחה מחמירים במטרה למנוע איבוד, שימוש לרעה ו/או שינוי של הנתונים לרבות תמונות דיגיטאליות וחומרי טקסט המועברים אלינו. החברה עושה את מרב המאמצים בתחום זה אבל מכיוון שמדובר באמצעים אלקטרוניים ותשדורת אינטרנט, אבטחת הנתונים לא יכולה להיות באופן מוחלט. האתר לא מתחייב שהשירותים של האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית. האתר לא יהיה אחראי במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם, ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה 

סקירות, הודעות ותחרויות

אנו עשויים לפנות אליך לצורך עריכת סקרים, להודיע על מוצרים ושירותים חדשים ולהכריז על תחרויות. השתתפות בסקרים ותחרויות אלה היא בהתנדבות. אתה יכול לא להיענות למיילים אלו. כל הנתונים שנאספו באמצעות הסקרים ישמשו לפקוח ושפור שביעות הרצון של לקוחות.

התקשר אלינו

באם ברצונך לשאול שאלות על מדיניות הפרטיות שלנו, או במידה שאתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך’ נודה לך באם תתקשר לצוות שירות הלקוחות שלנו:077-2759610  

 

תנאי שימוש חשוב!

נא קראו הצהרה משפטית זו בקפידה לפני השימוש באתר זה השימוש שלך באתר זה ובמידע המצוי בו כפוף לתנאים ולהתניות הבאים:

בעלות

הבעלים של אתר זה, המתפעלים והמתחזקים אותו הם אוניל מערכות בע”מ (להלן החברה”). אתר זה נוצר לספק לך מידע, השכלה, בידור ותקשורת. זכויות היוצרים של אתר זה וכל מרכיביו המוחשיים, כולל, ללא הגבלה, תמליל, תמונות וקול, שייכות לאוניל מערכות בע”מ ורשומות על שם החברה בהתאם.

הגבלות שימוש

אתר זה נועד לשימושך האישי בלבד ולא לצרכיך המסחריים. אסור בתכלית להעתיק, לשכפל, לפרסם שנית, לשלוח בדואר, להפיץ, לשדר או לשנות מידע באתר זה, בשלמותו או בחלקו, בכל צורה שהיא.

הודעת סמל מסחרי

כל השמות, הכותרים והסמלים המסחריים הם רכושה של אוניל מערכות בע”מ ואין להשתמש בהם למטרה כלשהי מבלי לקבל הסכמה מפורשת בכתב ומראש של החברה.

רעיונות בלתי מוזמנים

אוניל מערכות בע”מ מעוניינת לקבל את הערותיך ולהשיב לשאלותיך על מוצריה ועל החברה. אולם, איננו מחפשים וגם לא נוכל לקבל רעיונות בלתי מוזמנים, הצעות, או חומרים המתייחסים לפיתוח, לתכנון, לייצור או לשיווק מוצרינו. אנו מקווים, כי הקפדה על מדיניות זו תמנע אי הבנות שעלולות להתעורר בקרב הציבור השולח לנו הערות או רעיונות המתייחסים למוצרים. באם החברה תחליט להעסיק אותך, לא יהווה ולא ייחשב דבר מהדברים והחומרים הכלולים באתר זה חלק מהסכם העסקה או הסכם העסקה מלא .

קישוריות ויחסים עם חברות אחרות

אתר זה מספק קישוריות לאתרים אחרים באינטרנט ומידע בנוגע לחברות אחרות ומשאבים אחרים, דוגמת התכנים הכלולים במדריך הפעילויות היות ואין לנו כל שליטה על אתרים ומשאבים אלה, את/ה המשתמש/ת, מאשר/ת ומסכים /מסכימה, כי אנו איננו אחראים לזמינותם, שאיננו תומכים בתכנים הכלולים בהם, או שחלה עלינו אחריות או חבות לתוכן, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים כלשהם, הכלולים בהם או זמינים בהם, או לכל נזק או אובדן שנגרם בקשר עם השימוש בהם .אנו מבקשים להסב את תשומת לבך לכך שהתכתובת שלך, הקשרים העסקיים כולל תשלום ואספקת סחורות או שירותים כלשהם וכל שאר התנאים, ההתניות, האחריות או המצג המתייחסים אליהם, או השתתפות בקידום מכירות עם מפרסמים וחברות אחרות שנמצאים באתר שלנו או באמצעותו, כולל מדריך האירועים, מתבצעים ומתקיימים בלעדית בינך לבין המפרסם או החברה הנדונה. הסכמתך נתונה בזה לכך שאנו לא נישא באחריות או בחבות לאובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרמים לך כתוצאה מעסקאות כאלה או מנוכחות מפרסמים או חברות כאלה באתר שלנו גילוי ושימוש בהודעות התקשורת שלך משלוח דואר לאתר זה ודואר אלקטרוני שנשלח לחברה אינם סודיים והחברה לא תישא בחבות לשימוש כלשהו בתכתובת כזו או גילויה. כל המסרים וחומרים אחרים כולל, ללא הגבלה, רעיונות בלתי מוזמנים, הצעות או חומרים הנשלחים ממך לאתר זה או לחברה בדואר אלקטרוני, הנם ויישארו רכוש בלעדי וקנייני של החברה והחברה תוכל להשתמש בהם לכל מטרה שהיא, ללא כל תמורה. באם אתר זה משמש אותך כאמצעי לספק מידע לחברה במטרה לקדם יחסי ספק – לקוח, עליך לקבוע ולערוב כי המשפטים וכל המידע הנוסף המסופק על ידך מדויק ומלא וכי נקבל ממך הודעה מיידית בכל מקרה של תיקון או שינוי כלשהם במידע זה 

ויתור על אחריות

החברה אינה מבטיח ואינה אחראית לדיוק, לאמינות או לשלמות התוכן תמליל ותמונות של אתר זה. במידה המותרת על פי החוק, החברה מתכחשת לאחריות מסוג כלשהו, מפורשת או משתמעת, כולל אך לא מוגבל לאחריות משתמעת על סחירות והתאמה למטרה מסוימת. בנוסף, החברה אינה אחראית לכך שאתר זה או השרת המאפשר גישה לאתר זה נקיים מ”וירוסי מחשב “כלשהם

הגבלת החבות

החברה לא תישא בחבות לנזקים מסוג כלשהו, כולל, ללא הגבלה, נזקים מיוחדים או תוצאתיים, הנובעים מכניסתך, או מאי היכולת שלך להיכנס לאתר זה או מהשימוש בו, או מההסתמכות על אתר זה או על התוכן הכלול בו. בנוסף, לא חלה על החברה כל חובה לעדכן אתר זה או את התוכן הכלול בו והחברה לא תישא באחריות לאי עדכון מידע כזה. כמו כן, החברה אינה נושאת באחריות או בחבות לשימוש שייעשה באתרי אינטרנט אחרים שהכניסה אליהם התאפשרה דרך קישורים מסוימים הכלולים באתר זהקישורים אלה ו”משאבים” אחרים הנזכרים באתר זה מסופקים כשירות בלבד לציבור משתמשי האינטרנט והכללתם באתר שלנו אינה מהווה בשום אופן המלצה מאת החברה או הפנייה לחברה נלוות.

אחרים

 

החברה ,לפי שיקוליה הבלעדיים, שומרת לעצמה את הזכות (1) לשנות הצהרה משפטית זו (2) לפקח ולהוציא פרסומים (3) להפסיק את זמינות האתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת. באם ייקבע, כי תנאיהתנייה או הוראה כלשהי בהצהרה משפטית זו אינם חוקיים, בטלים, מבוטלים, או בלתי ניתנים לאכיפה מסיבה כלשהי, לא יפגע או ישפיע הדבר באופן כלשהו על תוקף ויכולת האכיפה של התנאים, ההתניות וההוראות הנותרות. הצהרה משפטית זו מהווה את ההסכם המלא בינך לבין אוניל מערכות בע”מ ביחס לנושא ההצהרה הזו. אישורך והסכמתך לתנאים ולהתניות הנ”ל ניתנים מתוך השימוש בפועל באתר זה.